خبرنگاران جوان چله نشین کامپیوترها شده اند

محمد بلوری/ چگونه روزنامه نگار شدم؟

خبرنگاران جوان چله نشین کامپیوترها شده اند

چهارشنبه, 27 آبان, 1394 13:0
روزنامه نگاری در ایران یک سوء تفاهم بزرگ است

علی اکبر قاضی زاده /چگونه روزنامه نگار شدم

روزنامه نگاری در ایران یک سوء تفاهم بزرگ است

چهارشنبه, 27 آبان, 1394 12:30