مصاحبه (3)

کد خبر: 30605 | تاریخ خبر: 10/02/1396


 
1-   مهم ترین گامی که خبرنگار باید قبل از انجام مصاحبه بردارد چیست؟


 


2-    انتخاب مصاحبه شونده ی مناسب چه تاثیراتی بر مخاطب و رسانه برجا می گذارد؟


 


    3-   به منظور جلب رضایت افراد برای مصاحبه  چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟


                                                                       4-   در صورت امتناع افراد از مصاحبه چه اقدامی باید انجام داد؟ 


                                                                    5-   تسلط مصاحبه کننده به موضوع مورد بحث چه نتایجی می تواند در بر داشته باشد؟ 


                                                                   6-      پرسش هایی که خبرنگار طراحی می کند باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟


انتهای پیام /*