کد مطلب: 30603 | تاریخ مطلب: 1396/02/10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران(1)

آن چه در ادامه می بینید، جدولی است برای خبرنگاران که برابرهای واژگان نادرست حوزه ی عمومیِ خبرنگاری را در اختیارشان می گذارد.این برابرها هنگام نگارش مقاله بسیار کارآمد هستند. جدولی که در چند هفته ی آینده خواهید دید، به ترتیب حروف الفبا و به دو منظور تهیه شده است:

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران(1)


نخست این‌که، گاهی برابر برخی واژه‌ها از ذهن خبرنگار دور است، یا آن را از یاد برده. این جدول گستره‌ی واژگانیِ خبرنگاران را افزایش می‌دهد.


دوم این‌که، کاربرد برخی واژه‌ها نادرست است؛ زیرا با دستور زبان معیار هم‌خوانی ندارد. در این جدول، برای این دسته واژگان، برابری مناسب و کاربردی به همراه دلیل نادرست بودنِ آن آمده‌است. بدین ترتیب، خبرنگار با آگاهی از کاربرد درست یک واژه، آن را به شکل نادرست به کار نمی‌برد.


                                                                                                         


                                                                                                            حرف «آ»   

واژهبرابر درست«آتلیه» واژه‌ی فرانسوی‌ستکارگاه«آتو» واژه‌ی فرانسوی‌ستبرگ برنده، بخت، دست‌آویز«آتی» واژه عربی‌ستآینده، بعدی«آثار» واژه عربی‌ستنشان‌ها، نشانه‌ها، نوشته‌ها، اثرها. کاربرد «اثرها» بهتر از «آثار» است؛ زیرا در فارسی جمع مکسر مگر در موقعیت‌های خاص- کاربرد ندارد.«آداب»واژه عربی‌ستآیین‌ها، رسم‌ها، روش‌های پسندیده«آدرس» واژه فرانسوی‌ستنشانی«آدم» اسم خاص عبری‌ستانسان، کس. نباید واژه‌ی «آدم» را که به معنای حضرت آدم (ع) است، به جای انسان به کار ببریم. ترکیب‌های این واژه، مانند: آدم‌کش، آدم‌آهنی، آدم‌برفی، آدم‌خوار هم بهتر است در زبان معیار با جایگزین مناسب به کار برود. (ر.ک.به: نجفی، 1383، صص4-3)آدم‌خوارآدمی‌خوارآدم‌کشآدمی‌کش، انسان‌کش، قاتلآدم‌برفیآدمک برفیآدم آهنیآدمک آهنیآدم‌هاانسان‌ها، آدمیان، مردم، کسان،آدمی‌زادگان«آرتیست»واژه فرانسوی‌ستهنرپیشه، بازی‌گر، هنرمند«آرشیو»واژه فرانسوی‌ستبایگانی. البته در نظم سازمانی، واژه‌ی «بایگانی» و «آرشیو» تفاوت اندکی پیدا کرده‌اند.«آرم»واژه فرانسوی‌ستنشان«آزوقه»واژه ترکی‌ستتوشه. بهتر است از این واژه به همین شکل (آزوقه) استفاده شود و به شکل «آذوقه» به کار نرود.آذوقهآزوقه، توشه«آژان» واژه فرانسوی‌ستپاسبان، نماینده، کارگزار«آژانس» واژه فرانسوی‌ستدفتر، دفتر خدماتی، بنگاه«آژانس خبری» واژه فرانسوی-عربی‌ستخبرگزاری«آخِر»واژه عربی‌ستپایان، واپسین«آکادمی» واژه فرانسوی‌ستفرهنگستان، دانشگاه«آک‌بند»واژه انگلیسی‌ستبسته‌بندیِ کارخانه«آکتور»واژه فرانسوی‌ستبازی‌گر، هنرپیشه«آگران‌دیسمان» واژه فرانسوی‌ستبزرگ‌نمایی«آلت» واژه عربی‌ستابزار، اندام«آلترناتیو» واژه فرانسوی‌ستجایگزین، بدیل«آلرژی» واژه فرانسوی‌ستحساسیت. واژه‌ی حساسیت هم عربی‌ست. در کاربرد هریک، خبرنگار مختار است.«آمر»واژه عربی‌ستکارفرما«آمفی تآتر»واژه فرانسوی‌ستتالار گردهم‌آیی«آنارشیست»واژه فرانسوی‌ستسروری‌ستیز، هرج‌ومرج‌طلب، آشفته‌خواه. ترکیب «هرج و مرج طلب» مجموعه‌ی چند واژه است که «هرج» و «طلب» آن عربی‌ست و «مرج» اتباع «هرج» است.«آنتیک»واژه فرانسوی‌ستزیرخاکی، قدیمی باارزش، دیرینهآن‌چه که*آن‌چه. ترکیب «آن‌چه که» درازنویسی‌ست. (ر.ک.به: نجفی، 1384، ص 9 و 187-186)آن‌چه راآن‌چه. در 99درصد موارد، کاربرد «را» پس از «آن‌چه» اضافی، و جزو درازنویسی‌ست.«آیتم»واژه انگلیسی‌ستموضوع، گزینه. «موضوع» نیز عربی‌ست. خبرنگار در انتخاب هر کدام از این دو واژه مختار است؛ اما بهتر است از واژه‌ی فارسیِ آن (گزینه) استفاده نماید.آیندهبعدی. در خبرنویسی، نباید واژه‌ی «آینده» را درباره‌‌ی رویدادی که در گذشته اتفاق افتاده‌است، به کار برد.


 
. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال