کد مطلب: 30607 | تاریخ مطلب: 1396/02/30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (2)

در مطلب پیشین گفته شد، که قصد آن ا ست دایرهی واژگان درستِ خبرنگاران افزایش یابد. گاهی خبرنگار برای انتخاب یک واژه ساعت ها ذهن خود را میکاود، تا برابر واژگانیِ درست و دقیقی را در متن خبر خود بیابد و وارد نماید. از سوی دیگر، گاهی خبرنگار –ندانسته - واژه‪یی را استفاده می‬کند که از نظر دستوری نادرست است؛ برای مثال، ایراد گرته برداری دارد، یا غلط مصطلح است، یا در حوزه ی درازنویسی وارد شده. جدول هایی که از این پس در جعبه ی «ادبیات در خبر» خواهید دید، مجموعه یی از واژگان کاربردی و کمابیش عمومیِ خبرنگاران است که به ترتیب حروف الفبا مرتب شده . مطلب قبل، درباره ی حرف «آ» بود. این هفته نوبت بخش نخست حرف «الف» است.‬

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (2)مطالب به شکل جدول آماده شده، تا دسترسی به آن آسان باشد. در توضیح هر واژه، نخست زبان مبدأ آن را می‌خوانید؛ و اگر واژه ترکیبی باشد، اجزای آن را می‌شناسید؛ سپس برابرهای رایج و درست آن را می‌بینید؛ آن‌گاه اگر کاربرد این واژه نادرست باشد، علت آن را درمی‌یابید.حرف «الف» بخش1:ردیفواژهبرابر درست1«ابتدا» واژه عربی‌ستنخست، آغاز، درآغاز2«ابتدایی» واژه عربی-فارسی‌ست: ابتدا (مصدر عربی) + یای میانجی + ی صفت‌سازآغازین، نخستین، ساده3«ابتلا» واژه عربی‌ستگرفتاری، در رنج افتادن، بیماری

4«ابتیاع کردن» مصدر مرکب است از: ابتیاع (مصدر عربی) + کردن (مصدر کمکی فارسی)خریدن5«ابداع» واژه عربی‌ستآفرینش، نوآوری6«ابدی» واژه عربی‌ستبی‌مرگ، جاویدان، جاودان، همیشگی7«ابراز» واژه عربی‌ستآشکار سازی، گفتن، بیان


ابراز در خبرنگاری، هم با واژگان بار عاطفیِ مثبت به کار می‌رود، (مانند: ابراز امیدواری، ابراز رضایت، ابراز خرسندی، ابراز تمایل، ابراز همدردی) هم بار منفی، (مانند: ابراز نگرانی، ابراز انتقاد و گلایه، ابراز تأسف، ابراز نارضایتی، ابراز تسلیت) و گاهی به‌ندرت بدون بار عاطفی؛ مانند: ابراز عقیده، ابراز نظر.


نتیجه آن‌که واژه‌ی «ابراز» اگر فعل نباشد، کمابیش همواره بار عاطفیِ خبر را افزایش می‌دهد.«ابراز کردن» مصدر مرکب است از: ابراز (مصدر عربی) + کردن (مصدر کمکی فارسی)نشان دادن، آشکار ساختن.


«ابراز کردن» در معنای «گفتن» در کار خبری، کاربرد ویژه دارد و استفاده‌‌ی به‌جای آن، به هوش خبرنگار برمی‌گردد. فعل «ابراز کرد» یا «ابراز داشت»، زمانی به کار می‌رود که شخصیت حقوقیِ تأثیرگذار در خبر، قصد دارد نظر یا تحلیل شخصیِ خودش را درمورد موضوع خبر بیان کند.


8«اُبژه» واژه فرانسوی‌ستشناسه9«اِبقا» واژه عربی‌ستبه‌جای ماندن، باقی‌ماندن، زنده نگه داشتن، مهربانی.


در معنای «در جای قبلیِ خود باقی ماندن»، کاربرد سازمانی و اداری دارد و به کلیدواژه تبدیل شده‌است.10«اُپتیمم» واژه لاتین استبهینه11«اُپراتور» واژه فرانسوی‌ستکاروَر، کاربر

12«اپیدمی» واژه فرانسوی‌ستبیماری همه‌گیر، همه‌گیر13«اَتباع» واژه عربی‌ستپیروان.


«اتباع» در مفهوم حقوقیِ خود (تبعه‌ی یک کشور بودن) به همین شکل، کلیدواژه شده‌است.14


 «اتخاذ» واژه عربی‌ستگرفتن، پیش ‌گرفتن، فراگرفتن«اتّخاذ کردن» مصدر مرکب است از: اتخاذ (مصدر عربی) + کردن (مصدر کمکی فارسی)گرفتن، انجام دادن


در متن خبر، برای این‌که اغلب خبرنگاران معتقدند «»


15اَتراکترک‌ها


واژه‌ی «ترک» غیر عربی‌ست و نباید با جمع مکسر عربی جمع بست.16«اتصّال» واژه عربی‌ستپیوستن، پیوستگی، رسیدن،17«اتّفاق» واژه عربی‌ستیکی‌شدن، هم‌پشتی‌کردن، سازواری، همراهی، پیش‌آمد، روی‌داد،18«اتفاق نظر ‌داشتن» مصدر مرکب است از: اتفاق (مصدر عربی) + نظر (مصدر عربی) + داشتن (مصدر فارسی)هم‌رای ‌بودن، هم‌اندیشه ‌بودن، یک‌سان اندیشیدن19«اتفاقاً» واژه عربی‌ستناگهان، از اتفاق، ازقضا.


تنوین در دستور زبان فارسی جایی ندارد و بهتر است از برابر آن استفاده شود.20«اِتمام» واژه عربی‌ستپایان، سرانجام، به‌پایان‌ رسانیدن، فرجامانیدن21«اتمسفر» واژه فرانسوی‌ستجو22«اتوبان» واژه آلمانی‌ستبزرگ‌راه، شاهراه23«اتوبوس گرفتن» مصدر مرکب است از: اتوبوس (اسم فرانسوی) + گرفتن (مصدر فارسی)اتوبوس سوار شدن.


فعل مرکب «اتوبوس گرفتن» گرته‌برداری از فعل انگلیسی‌ست: Take the bus . برای «اتوبوس»، فعل کمکیِ «سوار شدن» به کار می‌رود، نه «گرفتن»؛ زیرا فعل «گرفتن» را وقتی استفاده می‌کنیم که چیزی دربست کرایه شود؛ مانند: تاکسی و خانه.


24«اتوسرویس» واژه فرانسوی‌ستتعمیرگاه اتومبیل25«اتوماتیک» واژه فرانسوی‌ستخودکار26«اتومبیل» واژه فرانسوی‌ستسواری27«اثاثیه» ترکیب مجعول


عربی-فارسیاثاث، لوازم خانه، اسباب خانه


واژه‌ی «اثاثیه» در عربی هم نیامده است و نباید در زبان معیار فارسی نیز استفاده شود.
                   
28«اثر» واژه عربی‌ستنشان، پی، نشانه29اثر براثر در


همراه «اثر» حرف اضافه‌ی «در» میآید. ترکیب «اثر در» به سبب گرته‌برداری اتفاق افتاده و نادرست است.30«اجاق» واژه ترکی‌ستآتشدان، دیگ‌پایه

31


 «اجتناب» واژه عربی‌ستپرهیز، دوری، کناره‌ گرفتن«اجتناب‌ناپذیر» واژه‌ی مرکب عربی-فارسی‌ست: اجتناب (مصدر عربی) + ناپذیر (صفت فاعلی فارسی)گریزناپذیر، ناگزیر، ناچار33«اجداد» واژه عربی‌ستنیاکان، گذشتگان، پیشینیان


جمع مکسر، جمع عربی‌ست و جز جاهای خاص که واژه بار حقوقی پیدا کرده، یا با نشانه‌ی جمع فارسی معنایش عوض می‌شود- نباید از آن استفاده کرد.33«اَجر» واژه عربی‌ستپاداش، مزد کار، پاداش نیک

34«اُجرَت» واژه عربی‌ستپاداش، مزد کار، پاداش نیک «اَجزا» واژه عربی‌ستپاره‌ها، بخش‌ها، بهره‌ها


جمع مکسر عربی‌ست که مانند «اجداد» نباید از آن در فارسی استفاده کرد. ر.ک.به: «اجداد» شماره‌ی 3335«اجساد» واژه عربی‌ستبدن‌ها، پیکرها، کالبدها


ر.ک.به: «اجداد» شماره‌ی 33

36«اَجَل» واژه عربی‌ستگاه، زمان، هنگام، زمان مرگ، مرگ37«اِجلال» واژه عربی‌ستبزرگ‌داشت، گرامی ‌داشتن، نکوداشت، پاس‌داشت38«اِجمالی» واژه‌ی عربی-فارسی‌ست:  (اجمال: عربی +ی مصدری)کوتاه، چکیده


39«اَجناس» واژه عربی‌ستکالاها


ر.ک.به: «اجداد» شماره‌ی 3340«اَجیر» واژه عربی‌ستمزدور41«اِحاطه» واژه عربی‌ستپوشاندن، گرفتن، دربرگرفتن42«اِحتراز» واژه عربی‌ستپرهیزکردن، خویشتن‌داری کردن، گریز، پرهیز، دوری‌جستن
43«اِحتراق» واژه عربی‌ستسوختن، سوخته‌شدن، آتش‌گرفتن44


 «احترام» واژه عربی‌ستارج نهادن، پاس ‌داشتن، گرامی‌ داشتن«احترام گذاشتن» مصدر مرکب است از: احترام (مصدر عربی) + کردن (مصدر کمکی فارسی)حرمت نهادن، محترم شمردن، احترام گزاردن


گذاشتن دو معنا دارد: نهادن چیزی بر جایی، وضع و تأسیس کردن. اما فعل گزاردن دو معنای دیگر دارد: اجرا کردن و انجام دادن و به جا آوردن، از زبانی به زبان دیگر برگرداندن و تفسیر کردن. برای واژگانی مانند: احترام، ارج، حق، منت، نماز، روزه،... باید فعل «گزاردن» را به کار برد که به معنای «به جا آوردن» است.
           
45«احتراماً»با احترام


ر.که.به: «اتفاقاً» شماره‌ی 2046«احتمال دادن» مصدر مرکب است از: احتمال (مصدر عربی) + دادن (مصدر فارسی)گمان کردن47«احتمال قریب‌به یقین» واژه عربی-فارسی‌ست: احتمال (مصدر عربی) + قریب (صفت مشبهه عربی) + به (حرف اضافه‌ی فارسی) + یقین (صفت مشبهه عربی)به ‌گمان بسیار، گویا
. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال