کد مطلب: 30610 | تاریخ مطلب: 1396/03/13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سیده الهام باقری

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (3)

در مطلب این هفته نیز ادامه ی حرف «الف» را پی گرفته ایم. خبرنگاران ارجمند به چند نکته ی دیگر درباره ی واژه های برابر توجه نمایند:

جدول واژگان ویراستاری برای خبرنگاران (3)


در مطلب این هفته نیز ادامه‌ی حرف «الف» را پی گرفته‌ایم. خبرنگاران ارجمند به چند نکته‌ی دیگر درباره‌ی واژه‌های برابر توجه نمایند:


1- برابرهای پیشنهادی، همواره واژگان فارسی نیستند. گاهی برابر عربی نیز پیشنهاد می‌شود. منتها این برابرها رایج و آشنا با گوش مخاطب عام است.


2- از این هفته تصمیم گرفتیم برای برخی مدخل‌ها، نمونه‌هایی از برابرهای پیشنهادی را در متن یک خبر نیز اعمال نماییم؛ به‌ویژه در مدخل‌های پرکاربرد با برابرهای دقیق.حرف «الف» بخش دوم:


                  


ردیفواژهبرابر درست48«احتمالاً» واژه عربی‌ستبه‌احتمال، شاید، گویا


ر.ک.به: «اتفاقاً» (شماره‌ی 19 درس دوم)49«احتیاج» واژه عربی‌ستنیاز، ضرورت50«احتیاط» واژه عربی‌ستدوراندیشی، پختگی، تأمّل، توجه، پروا، تردید، شک، دقت، ملاحظه


نمونه: ... فعالان بازار سرمایه، همچنان احتیاط پیشه کردند = ... فعالان بازار سرمایه، هم‌چنان دوراندیشی کردند (... هم‌چنان پروا داشتند)51«احداث» واژه عربی‌ستنوسازی، ساخت52«احراز» واژه عربی‌ستدست‌یابی، فراهم‌آوری53«احزاب» واژه عربی‌ستگروه‌ها، دسته‌ها، حزب‌ها


در متن‌هایی که بار حقوقی دارند، «حزب» مفهومی ویژه پیدا می‌کند و نمی‌توان آن را با «گروه» یا «دسته» یکی دانست؛ اما می‌توان به جای کاربرد جمع مکسر عربی در زبان فارسی، آن را با نشانه‌ی جمع فارسی (حزب‌ها) جمع بست.54«احساسات» واژه عربی‌ستهیجان‌ها، حال‌ها، دریافت‌ها، باورها


بهتر است نشانه‌های جمع عربی (ات، ین، ون، جمع مکسّر) را به‌ندرت در زبان فارسی به کار ببریم. واژه از سرزمینی به سرزمین دیگر سفر می‌کند، نه دستور زبان!  احساسات و عواطفاحساسات، عواطف، هیجان‌ها


ترکیب این دو واژه در کنار هم در حوزه‌ی زبان معیار و خبرنویسی، درازنویسی و غلط به‌شمار می‌آید؛ و باید یکی از این دو را به کار برد.


نمونه: احساسات و عواطف مذهبیِ مردم = احساسات مذهبیِ مردم، عواطف مذهبیِ مردم، هیجان‌های مذهبیِ مردم55«احسان» واژه عربی‌ستخوبی، نیکی، نیکوکاری، بخشش   احسان و نیکوکارینیکوکاری، احسان


ر.ک.به: «احساسات و عواطف»، شماره‌ی 5456«احکام» واژه عربی‌ستحکم‌ها، فرمان‌ها، دستورها، فتواها


ر.ک.به: «احساسات»، شماره‌ی 54


نمونه: صدور احکام شرعی = صدور حکم‌(فتوا)های دینی (شرعی)57«احمق» واژه عربی‌ستگول، نادان، گیج58«اِحیا» واژه عربی‌ستزنده‌سازی، زنده، دوباره‌سازی، بازسازی


نمونه: ... ظرفیت‌های کشور را احیا کرد = ظرفیت‌های کشور را زنده کرد59«اَحیاناً» واژه عربی‌ستگاه‌گاه، گه‌گاه، اتفاقی


ر.ک.به: «اتفاقاً» (شماره‌ی 19 درس دوم)60«اَخبار» واژه عربی‌ستآگاهی‌ها، خبرها


اگر مقصود از «اخبار» بار حقوقی و رسانه‌ییِ آن باشد، بهتر است همان «خبرها» نوشته شود.


ر.ک.به: «احساسات»، شماره‌ی 54


نمونه: اخبار کذب = خبرهای دروغ61«اختصار» واژه عربی‌ستکوتاه‌سخن     به‌اختصارکوتاه، چکیده


نمونه: به‌اختصار تشریح خواهد شد = کوتاه (بهکوتاهی) بیان می‌شود    حروف اختصاریکوته‌نوشت62«اِختفا» واژه عربی‌ستپنهان‌شدگی، پنهان ‌شدن، پوشیده ‌شدن، نهان‌ شدن    محل اختفانهان‌گاه،


در برخی خبرها می‌توان به جای «محل اختفا»، «کمین‌گاه» نیز استفاده کرد.63«اِختلاط» واژه عربی‌ستآمیزش، آمیختن، درهم‌شدن، آمیختگی، به‌هم‌آمیختگی، گفت‌وگو، هم‌نشینی، هم‌صحبتی


نمونه: اختلاط کامل با ظرفیت تصفیه‌ی فاضلاب = آمیختگیِ کامل با ظرفیت تصفیه‌ی فاضلاب


نمونه2: بیودیزل ... با هر نسبتی با گازوئیل نفتی قابل اختلاط است = بیودیزل را ... با هر نسبتی، می‌توان با گازوییل نفتی آمیخت.


نمونه3: اختلاط دختر و پسر = هم‌نشینیِ دختر و پسر64«اِختلال» واژه عربی‌ستبی‌سروسامانی، آشفتگی، بی‌نظمی


نمونه: اختلال در شبکه‌ی مخابرات = آشفتگی در شبکه‌ی مخابرات65«اِختناق» واژه عربی‌ستخفه‌شدگی، خفگی66«اختیار کردن» مصدر مرکب است از: اختیار (مصدر عربی) + کردن (مصدر کمکی فارسی)گزیدن، برگزیدن، گزینش67«اخذ» واژه عربی‌ستگرفتن، دریافت


نمونه: شعبه‌ی اخذ رأی = شعبه‌ی دریافت رأی (شعبه‌ی رأی‌گیری)68«اخراج» واژه عربی‌ستبیرون ‌کردن، بیرون راندن69«اَخلاف» واژه عربی‌ستفرزندان


ر.ک.به: «احساسات»، شماره‌ی 54


نمونه: اَخلاف آذری‌های باستان = فرزندان آذری‌های باستان70«اُخوّت» واژه عربی‌ستبرادری71«اخیراً» واژه عربی‌ستبه‌تازگی، تازگی‌ها


ر.ک.به: «اتفاقاً» (شماره‌ی 19 درس دوم)72«اِدراک» واژه عربی‌ستدریافت، فهم، شناخت


نمونه: ادراک علمی = دریافت علمی73«اَدوات» واژه عربی‌ستآلت‌ها، ابزار


ر.ک.به: «احساسات»، شماره‌ی 54


نمونه: ادوات جنگی = ابزارهای جنگی74«اَدوار» واژه عربی‌ستگردش‌ها، زمانه‌ها، دوره‌ها


ر.ک.به: «احساسات»، شماره‌ی 54


نمونه: نماینده‌ی ادوار سوم تا هفتم مجلس شورای اسلامی = نماینده‌ی دوره‌های سوم تا هفتم مجلس شورای اسلامی75«ادیت» واژه انگلیسی‌ستویرایش76«اِذن» واژه عربی‌ستدستور، اجازه، فرمان


نمونه: اذن الاهی = فرمان الاهی (پروردگار)   اذن و اجازهاجازه، فرمان، دستور


ر.ک.به: «احساسات و عواطف»، شماره‌ی 5477«اذان» واژه عربی‌ستبانگ نماز78«اذیت» واژه عربی‌ستآزار، آسیب، ناراحتی79«اذیت» کردنآزار دادن، آزاردن، آسیب رساندن80ارامنهارمنی‌ها، ارمنیان


نه‌تنها واژگان عربی را در فارسی به‌ندرت با نشانه‌های جمع‌ عربی جمع می‌بندیم، بل‌که برای واژگان غیرعربی هرگز نباید از جمع عربی استفاده کرد.82«ارائه» واژه معرب استنمایش، نشان


اصل این واژه فارسی‌ست و از «رای» به معنا: تدبیر، خردورزی و بیان دیدگاه آمده؛ الف میانی به همزه‌ی عربی تبدیل شده و به باب افعال رفته است.


نمونه: بانوان [ورزشکار] ایران مبارزه‌های مناسب و حساب‌شده‌یی را ارائه کردند = بانوان [ورزشکار] ایران مبارزه‌های مناسب و حساب‌شده‌یی را نمایش دادندارائهعرضه، تقدیم، پیشکش، دادن، بیان، معرفی،


«ارائه» در زبان فارسی به‌اشتباه در معناهای بالا به‌کار رفته است، که باید از کاربرد ان پرهیز کرد.


نمونه:  ... به طرح و برنامه های کارشناسی ارائه‌شده از طرف همه نامزدها دقت کنند = ... به طرح و برنامه‌های کارشناسانهی همه‌ی نامزدها دقت کنند (... به طرح و برنامه‌های کارشناسی‌شده‌ی همه‌ی نامزدها دقت کنند)ارائه‌کنندهنشان‌دهنده، بیان‌کننده82«ارتباط» واژه عربی‌ستپیوند، پیوستگی، وابسته، وابستگی


نمونه:  ... بلکه حتی با احساسات و عواطف ما نیز در ارتباط خواهد بود = ... بل‌که حتی با عواطف ما نیز وابسته است83  ارتباطاتپیوندها، پل‌ها، دوستی‌ها، رسانایی، رسانه‌یی


«دانش ارتباطات» و سمت‌هایی که به «وزارت ارتباطات و فناوری» و شرکت‌ها و سازمان‌های پیوسته استفاده می‌شود، بار حقوقی دارند و در زبان فارسی به همین شکل به کار می‌روند.


نمونه:  ارتباطات خوبی با سایر کشورها برقرار شده = دوستی‌های خوبی با دیگر کشورها برقرار شده


نمونه2: کره جنوبی به دنبال برقراری ارتباطات قطع شده با کره شمالی است = کره جنوبی به دنبال بازگشت پیوند با کره شمالی‌ست


. انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
 
کد امنیتی:
ارسال