میانجی های زبان فارسی 1

میانجی های زبان فارسی 1

در زبان فارسیِ امروزی، هنگامی که دو مصوّت کنار هم قرار بگیرند، بین شان میانجی می خوانیم و می نویسیم. اغلبِ این میانجی ها، یای میانجی است؛ اما میانجی های دیگری هم در زبان فارسیِ کنونی داریم. در این درس ضمن بررسیِ جا و نگارش درست میانجی های فارسی، برخی تفاوت های نگارشیِ آن را میان نهادهای مربوط بیان می کنیم.

نشانه های جمع  فارسی بر عربی ارجحیت دارد

نشانه های جمع فارسی بر عربی ارجحیت دارد

در این درس، قصد ما این است، که ضمن آموزش نشانه های جمع فارسی، موردهای اشتباه را توضیح دهیم. اشتباه هایی را که رایج هم شده است، شناسایی و از زبان معیار جدا کنیم. یکی از این موردهای اشتباه، جمع «جات» است نمونه ی دیگر، نشانه های جمع های عربی در فارسی.

درازنویسی، اطناب، حشو: ممنوع!

درازنویسی، اطناب، حشو: ممنوع!

در نگارش جمله های خبری، درکل، رسانه ای، اصل بر کوتاه و ساده نوشتن است. بنابراین، هر عاملی که جلوی این دو اصل (کوتاه و ساده) را بگیرد، باید رفع گردد. در درس امروز، قصد این است که راه های کوتاه نویسی گفته شود، تا جمله های ساده و روشن و مردم فهم پدید آید.

روزانه چند «چالش» دارید؟

روزانه چند «چالش» دارید؟

کاربرد چالش در معناهایی که رسانه ها از آن گرفته اند، نادرست است. در درس امروز علّت نادرست بودن آن بیان شده، و این که از کجا به یک غلط مصطلح رسانه ای تبدیل گردیده است.

دست از سرِ «عنوان» و «به عنوان» برداریم!

دست از سرِ «عنوان» و «به عنوان» برداریم!

گاهی عنوان، گاهی به عنوان را نباید به کار برد. می پرسید چرا؟ چون اغلب معنای آن را نمی دانیم و هرجا کم می آوریم، از آن استفاده می کنیم. در درس امروز، می خواهیم ببینیم عنوان چه معنایی دارد و در چه رشته هایی اصطلاح شده و کاربردش درست است. هم چنین جاهایی را که نباید از آن استفاده کنیم، بشناسیم. در این درس هفت مورد کاربرد نادرستِ آن آمده است.

پنج اصل مهم در رعایت قاعده های املایی

پنج اصل مهم در رعایت قاعده های املایی

در نگارش فارسی به دلایل گوناگون -که چند گونه دستور خط پدید آورده است- باید توجه داشت که می توان با رعایت پنج اصل تعیین شده قاعده های املایی را بهتر به کار برد و دیگر در گذاردن نشانه¬ ها و نگارش حرف های الفبای فارسی به سردرگمی دچار نشد. این پنج اصل چنین اند:

چند روش کاربردی برای رفع بیماریِ توسط/ازسوی/ به وسیله ی

چند روش کاربردی برای رفع بیماریِ توسط/ازسوی/ به وسیله ی

همان گونه که در بخش سرفصل ها آمده، قرار است هفتگی به یکی از موضوعاتی بپردازیم، که در زبان معیار اشتباه به کار می رود. نخستین مورد را از «توسط» آغاز کرده ایم، که مانند بیماریِ واگیر، از زبان مترجمان به خبرنویسان سرایت نموده است. این بیماریِ واگیر، سه جور مشکل دارد؛ هم گرته برداری است؛ هم درازنویسی؛ هم غلط مصطلحِ رسانه ای!!

زبان معیار و اشکالات دستوریِ واردشده در آن

زبان معیار و اشکالات دستوریِ واردشده در آن

قصد ما این است، که شما را با زبان معیار، یعنی زبان رسمیِ کشور آشنا کنیم و عیب هایی را که بدان راه یافته است، بشناسیم و قانون درست نویسی را در مورد آن ها رعایت کنیم. در این بخش، نخست مختصات و ویژگی های زبان معیار معرفی می شود. سپس یکی از پربسامدترین غلط های مصطلح، یعنی «توسط» و هم خانواده هایش بررسی و ریشه یابی می گردد و با چندین نمونه ی رسانه ای از این غلط مصطلح، راه کارهایی برای درست نویسی تقدیم می شود.

1 | 2 | 3بعدی