شماره 98 فصلنامه رسانه منتشر شد

شماره 98 فصلنامه رسانه منتشر شد

نود و هشتمین شماره فصلنامه رسانه ویژه بهار 1394 از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها منتشر شد. به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، مطالب این شماره از فصلنامه شامل مجموعه ای از مقالات پژوهشی است که از سوی نویسندگان و پژوهشگران حوزه رسانه تحریر شده و در آن به موضوعاتی چون سیاستگذاری های رسانه ای، جو سازمانی و رفتار شهروندی، تأثیر سریال های تلویزیونی و فرهنگ نامگذاری مردم ، هژمونی فرهنگی در بازی های رایانه ای...، و چگونگی به کارگیری نرم خبرها پرداخته شده است.