فیلم - شکست کودتای نظامی در ترکیه

فیلم - شکست کودتای نظامی در ترکیه

تسلیم شدن سربازان کودتا