مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی-بخش اول

محمدرحیم عیوضی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی-بخش اول

فرایند تهیه خبر (2)

فرایند تهیه خبر (2)

در قسمت قبل دو روش از راه های تهیه خبر بیان شد. در این قسمت دو روش دیگر را مرور می کنیم.

دستور خط فارسی 6

سیده الهام باقری

دستور خط فارسی 6

دو مطلب درمورد واژگان مرکب گفته شد. اما تمامیِ کلمه های فارسی، میان دو دسته ی ساده یا مرکب تقسیم نشده اند. درست در مرز میان کلمه های مرکب و ساده، «واژگان مشتق» قرار دارند. نوشتن دستور خط برای این دسته واژگان، کار سختی ست؛ زیرا برخی واژگان مشتق، شبیه کلمه های مرکب اند و از قانون نگارش آن ها پیروی می کنند و برخی، شبیه واژگان ساده هستند و مانند این گروه واژگان نوشته می شوند. این بار به واژگان مشتق و شیوه ی نگارش آن ها پرداخته ایم:

چارچوب ها و وظایف مدیریت رسانه ها

پدیدآورنده: کریستین کاسپار؛ بیورن اورتل باخ؛ ترجمه مهرداد امیررضایی

چارچوب ها و وظایف مدیریت رسانه ها

دستور خط فارسی5

الهام باقری

دستور خط فارسی5

فرایند تهیه خبر(1)

فرایند تهیه خبر(1)

خبرهایی که در رسانه های جمعی انتشار می یابند با روش های گوناگونی گردآوری می شوند و خبرنگاران با شیوه های مختلفی اقدام به کسب خبر و انتشار آن می کنند. در این مبحث روش های گوناگون و مراحلی را که از وقوع رویداد تا تبدیل آن به خبر طی می شود بیان می کنیم .

مدیریت رسانه ها و چالش ها

پدیدآورنده: کریستین کاسپار؛ بیورن اورتل باخ؛ ترجمه مهرداد امیررضایی

مدیریت رسانه ها و چالش ها

با توجه به اشباع روند تغییرات و تحول ساختاری در تقاضاهای بازار و همگرایی بازارهای رسانه ای و نیز ارتباطات از راه دور و IT در حال حاضر مدیریت رسانه ها با چالش جدیدی روبرو شدده است. بر این اساس این مقاله به انطباق اصول مدیریت رسانه ای با چارچوب های علمی و تئوریک می پردازد و چالش های قانونی مدیریت رسانه ها را تشریح می کند، سپس به معرفی وظایف مدیریتی رسانه ها- وظایفی که با این چالش ها، موجب تغییرات خاصی می گردند- می پردازد.

دستور خط فارسی4

الهام باقری

دستور خط فارسی4

پیش تر از نگاه بزرگان فرهنگستان، درمورد دستور خط فارسی نوشتیم که می شود آن ها را در 4 قانون دسته بندی کرد: نخست، خط فارسی به اصلاح نیاز مبرم دارد؛ دوم، سخن مکتوب (نوشتاری) باید به سخن ملفوظ (گفتاری) نزدیک شود؛ سوم، دستورهای خط می بایست کم استثنا یا بی استثنا باشند؛ چهارم، خط زبان معیار از گذشته تاکنون به سوی جدانویسی پیش رفته است؛ و یکی را هم من اضافه می کنم: قانون بی فاصله در تمامیِ واژگان مرکب، و برخی واژگان مشتق باید رعایت شود. مطلب امروز به جدانویسی و پیوسته نویسیِ کلمه ها مربوط است:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی