قواعد کلی یا اصول خبرنویسی

قواعد کلی یا اصول خبرنویسی

برای نگارش خبر علاوه بر توجه و درک اهمیت مفاهیم اساسی خبرنویسی که عبارت بودند از درستی، روشنی و جامعیت که پیشتر به آن پرداختیم رعایت قواعد دیگری نیز مهم و ضروری است که به اختصار به آن ها اشاره می کنیم.

آیا غلط مصطلح، درست است؟

سیده الهام باقری

آیا غلط مصطلح، درست است؟

شاید مردم کوچه و بازار یا ادیبان و شاعران حق داشته باشند در زبان خود، از غلط مصطلح استفاده کنند؛ اما بی گمان در زبان معیار (زبان رسمیِ کشور) غلط مصطلح، غلط است. مقصودِ ما از «غلط مصطلح» واژگان یا ترکیب هایی ست که از نظر دستور زبان فارسی نادرست به شمار می آیند. متأسفانه در زبان گفتار و نوشتار رسانه نویسان از این غلط های مصطلح بسیار دیده می شود، و جالب آن که با وجود فراوانیِ آن ها، مخاطبان رسانه، یعنی مردم عام، از این غلط ها در زبان روزمرّه شان استفاده نمی کنند! مگر وقتی قرار باشد جلوی دوربین قرار بگیرند یا بخواهند مانند اصحاب رسانه حرف بزنند!

 نمونه ای از نگارش خبر با شیوه بلوکی

نمونه ای از نگارش خبر با شیوه بلوکی

در نگارش به شیوه بلوکی گفته شد اطلاعات را بخش بندی می کنند و ابتدا چکیده ای از خبر ارائه می شود به طوری که ذهن خواننده کاملاً برانگیخته شود و در قسمت های بعدی خطوط اصلی موضوع خبری مطرح می شود.

نگاهی به چند  سبک نوین خبرنویسی

نگاهی به چند سبک نوین خبرنویسی

علاوه برسبک های خبری که در دروس قبلی مورد بررسی قرار گرفت سبک های دیگری نیز در خبر نویسی مورد استفاده قرار می گیرد که در این بخش به چند مورد از آن ها اشاره می شود.

کلمه های زبان های دیگر در زبان فارسی 1

کلمه های زبان های دیگر در زبان فارسی 1

از زبان های عربی، انگلیسی، فرانسوی و ترکی کلمه به زبان فارسی وارد شده است. ورود واژه و عبارت از زبان های دیگر به یک زبان، متداول است؛ اما وقتی باید احساس خطر کرد که تعداد ورودی ها آن قدر باشد، که بیش از نیمی از کلمه ها را دربر بگیرند. زبان فارسی ازنظر روش ساخت واژه زبان گسترده ای ست. در درس فعل گفته شد که زبان فارسی می تواند از چند راه مختلف بر تعداد فعل هایش هم چنان بیفزاید. جالب است بدانید، در ساخت اسم، صفت و قید نیز زبان فارسی توان بسیار دارد و اغلب به جای ورود یک کلمه یا ترکیب می توان از ابزار واژه سازیِ خودش استفاده کرد و بر غنای زبان افزود. شاعران، داستان نویسان، و گه گاهی فرهنگستان و رسانه نویسان توانسته اند با ساخت واژه یا ترکیبی درست و کاربردی این مهم را انجام دهند. مردم کوچه و بازار نیز در ساخت کلمه ها -به ویژه ابزارها- قدرت شگرفی دارند. در این درس قصد ما این است که به خوانندگان، روش های مختلف شناخت کلمه های غیر فارسی را بیاموزیم، تا بتوانند از فراوانیِ این کلمه ها و ترکیب ها در نوشتار رسمی و زبان معیار بکاهند، و زبان فارسی را غنی تر سازند.

نمونه سبک تاریخی همراه با لید

نمونه سبک تاریخی همراه با لید

سبک تاریخی همراه با لید به صورت ترکیبی از سبک تاریخی و هرم وارونه است. شروع خبر یا لید حاوی مهمترین قسمت مطلب است و پس از آن،خبر به همان ترتیب زمانی رویداد ذکر می شود . این نوع بیشتر در گزارش حوادث به کار می رود، البته در برخی از خبرهای اجتماعی و گزارش از برخی جلسات و گردهمایی ها نیز کاربرد دارد.

قید ربط چیست؟

قید ربط چیست؟

قیدهای ربط درست مانند مفصل های بدن هستند. فقط به جای استخوان ها، دو جمله ی کامل و مستقل را به هم پیوند می دهند. گاهی سرِ جمله ی اول می آیند، گاهی بین دو جمله. کارشان این است که بین دو جمله پیوند معنایی ایجاد کنند. قیدهای ربط از آن دسته کلمه ها یا ترکیب هایی ست که امضای نویسنده را با خود دارد. در این درس، علاوه بر شناخت قید، به انواع قیدهای ربط از نظر معنایی و ساختاری، و برخی قیدهای ربط نادرستِ ساخته ی دست اربابان رسانه و سازمان ها می پردازیم.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی