مفاهیم اساسی در خبرنویسی

مفاهیم اساسی در خبرنویسی

خبرى را که وسایل ارتباط جمعى و یا رسانه های خبری به اطلاع مردم مى رسانند، باید درست(Accurate)، روشن(Clear)، و جامع (Complete) باشد. این مفاهیم باید از مرحله گردآورى اطلاعات حول یک رویداد تا مرحله ارائه آن در نظر گرفته شود. این سه ویژگی را مفاهیم اساسی در خبرنویسی می خوانند.

نشانه های جمع  فارسی بر عربی ارجحیت دارد

نشانه های جمع فارسی بر عربی ارجحیت دارد

در این درس، قصد ما این است، که ضمن آموزش نشانه های جمع فارسی، موردهای اشتباه را توضیح دهیم. اشتباه هایی را که رایج هم شده است، شناسایی و از زبان معیار جدا کنیم. یکی از این موردهای اشتباه، جمع «جات» است نمونه ی دیگر، نشانه های جمع های عربی در فارسی.

درازنویسی، اطناب، حشو: ممنوع!

درازنویسی، اطناب، حشو: ممنوع!

در نگارش جمله های خبری، درکل، رسانه ای، اصل بر کوتاه و ساده نوشتن است. بنابراین، هر عاملی که جلوی این دو اصل (کوتاه و ساده) را بگیرد، باید رفع گردد. در درس امروز، قصد این است که راه های کوتاه نویسی گفته شود، تا جمله های ساده و روشن و مردم فهم پدید آید.

کارگاه عناصر خبر

کارگاه عناصر خبر

در مباحث نظری گفته شد که ارزش‏های خبری به اخبار قدر و منزلت و اهمیت می‏ دهند و عناصر خبری (News Elements) آنها را به نمایش می ‏گذارند. عناصر خبر، ارکان و پایه هایی است که خبر بر آن ها استوار شده، ساختار خبر را تشکیل داده و در واقع اخبار را به نمایش می گذارند. هر اندازه عناصر خبری کامل و جامع تر باشند، خبر از نظر اطلاعاتی که باید به مخاطب بدهد، جذاب تر خواهد بود.

روزانه چند «چالش» دارید؟

روزانه چند «چالش» دارید؟

کاربرد چالش در معناهایی که رسانه ها از آن گرفته اند، نادرست است. در درس امروز علّت نادرست بودن آن بیان شده، و این که از کجا به یک غلط مصطلح رسانه ای تبدیل گردیده است.

خبرنگاران جوان چله نشین کامپیوترها شده اند

محمد بلوری/ چگونه روزنامه نگار شدم؟

خبرنگاران جوان چله نشین کامپیوترها شده اند

روزنامه نگاری در ایران یک سوء تفاهم بزرگ است

علی اکبر قاضی زاده /چگونه روزنامه نگار شدم

روزنامه نگاری در ایران یک سوء تفاهم بزرگ است

عناصر خبر

عناصر خبر

پس از بررسی ارزش های خبری که قدر و منزلت رویداد را نشان می دهند در این قسمت به تشریح توضیح "عناصر خبری " می پردازیم .

دست از سرِ «عنوان» و «به عنوان» برداریم!

دست از سرِ «عنوان» و «به عنوان» برداریم!

گاهی عنوان، گاهی به عنوان را نباید به کار برد. می پرسید چرا؟ چون اغلب معنای آن را نمی دانیم و هرجا کم می آوریم، از آن استفاده می کنیم. در درس امروز، می خواهیم ببینیم عنوان چه معنایی دارد و در چه رشته هایی اصطلاح شده و کاربردش درست است. هم چنین جاهایی را که نباید از آن استفاده کنیم، بشناسیم. در این درس هفت مورد کاربرد نادرستِ آن آمده است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی