مصاحبه (7)

مصاحبه (7)

پرسشگری(3)

مصاحبه (6)

مصاحبه (6)

پرسشگری(2)

مصاحبه (5)

مصاحبه (5)

پرسشگری

مصاحبه (4)

مصاحبه (4)

روند مصاحبه

مصاحبه (3)

مصاحبه (3)

آمادگی برای مصاحبه

مصاحبه (2)

مصاحبه (2)

ویژگی های دو سوی مصاحبه

مصاحبه (1)

مصاحبه (1)

کلیات

 اخلاق حرفه ای (2)

اخلاق حرفه ای (2)

در قسمت پیشین نکاتی را در مورد اخلاق حرفه ای خبرنگاران یادآور شدیم. در این قسمت این موضوع در پی می گیریم.

اخلاق حرفه ای(1)

اخلاق حرفه ای(1)

اخلاق ، جزیی جدایی ناپذیر از حرفه ی خبرنگاری است و باید راهنمای روزنامه نگاران در تمامی مراحل کسب، تنظیم و انتشار خبر باشد. از آنجا که اخلاق متاثر از عقاید ، باورها و عرف جامعه است طبعا اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری نیاز در هر حوزه جغرافیایی، تفاوت هایی دارد اما در کلیات امر، اشتراکات زیادی در اخلاقیات حرفه ای روزنامه نگاری در سراسر جهان وجود دارد. در هر حرفه ای مجموعه ای از رفتارها و خصوصیات، به عنوان اخلاقیات پذیرفته و شناخته می شود که باید شاغلان آن حرفه، خود را ملزم به رعایت آن بدانند. در این مبحث، به عمده ترین اصولی که به عنوان اخلاقیات خبرنگاری شناخته می شود اشاره می کنیم. توجه داشته باشید بحث اخلاق حرفه ای به معنای هنجارهای عام و پسندیده اجتماعی مانند مهربانی، سلام کردن به دیگران و ... نیست؛ بلکه بحث بر سر رفتارهای خاص در محیط روزنامه نگاری است. البته رعایت هنجارها ورفتارهای پسندیده اجتماعی هم جزیی از خصوصیات یک خبرنگار است .

  ویژگی های خبرنگار(3)

ویژگی های خبرنگار(3)

در دو قسمت پیشین در مورد ویژگی های فردی و خصلت های شخصی خبرنگاران مطالبی را خواندید. در این بخش در مورد ویژگی های حرفه ای خبرنگار نکاتی را یادآور می شویم.

ویژگی های خبرنگار (2)

ویژگی های خبرنگار (2)

در قسمت قبل با سه خصوصیت از ویژگی های فردی خبرنگار آشنا شدید که عبارت بودند از کنجکاوی،تیزبینی و سرعت انتقال. در این قسمت بخش دیگری از ویژگی های خبرنگاران حرفه ای را بیان می کنیم.

فرایند تهیه خبر (2)

فرایند تهیه خبر (2)

در قسمت قبل دو روش از راه های تهیه خبر بیان شد. در این قسمت دو روش دیگر را مرور می کنیم.

فرایند تهیه خبر(1)

فرایند تهیه خبر(1)

خبرهایی که در رسانه های جمعی انتشار می یابند با روش های گوناگونی گردآوری می شوند و خبرنگاران با شیوه های مختلفی اقدام به کسب خبر و انتشار آن می کنند. در این مبحث روش های گوناگون و مراحلی را که از وقوع رویداد تا تبدیل آن به خبر طی می شود بیان می کنیم .

1 | 2 | 3بعدی